เว็บไซต์เพื่อการศึกษา

เป็นเว็บไซต์ที่จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้นและ
ขอขอบพระคุณทุกเว็บไซต์ที่ผู้จัดทำได้ทำลิงค์เพื่อความสะดวกต่อผู้ที่ต้องการศึกษาค้นคว้าต่อไป มา ณ โอกาสนี้ด้วย

By kruudom

เก็บมาฝาก/แจ้งข่าว

NEW !!เนื้อหาทุกเรื่องของ ม.ปลาย และ ตัวอย่างข้อสอบที่น่าสนใจ
คลิกที่นี่ (ขอขอบคุณทุกลิงค์ไว้ ณ ที่นี่ด้วย เพื่อการศึกษาของเด็กๆครับ)

ดาวโหลดโปรแกรม GSP แม่ใจ

ความหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก คลิกที่นี่

By kruudom

ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์

ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์คลิกดูที่นี่
แก้ข้อสงสัยสำหรับนักเรียน
ทำไมต้องเรียนคณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง เหมาะสม นอกจากนี้คณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและศาสตร์อื่นๆ คณิตศาสตร์จึงมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิต ช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้น และสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
จาก สาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551


ขอให้นักเรียนเรียนคณิตศาสตร์อย่างมีความสุขนะครับ

By kruudom